Cebuano Ang Biblia

Nalipay kami nga mopresentar kaninyo ang libreng bersyon sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV1999), ang kinamaayong bersyon alang sa mga katawhang Cebuano, ang kinadak-ang populasyon nga gaistorya og lumad nga pinulongan sa Pilipinas.

Karon kapin 21 milyon ka mga Pilipinhon ang makatagamtam sa Balaang Pulong sa imong kaugalingong pinulongan!

Kining paghubad, nga gitawag usab nga Popular Version, gimantala tuig 1999 sa Cebuano, nga gitawag usab nga Sinugboanon o Bisaya, ang ikaduhang labing pinulongan sa Pilipinas, sunod sa Tagalog.

Kining sayon gamiton nga app mamahimong mas matagamtam ang pagbasa sa Biblia! Karon dali na ang pagbasa sa Pulong sa Dios sa inyong phone o tablet.

Pagbasa o pagpaminaw sa Biblia adlaw-adlaw, bisan offline!

Pagtagamtam niining Biblia sa maayong kalidad, ug gidramatikong awdio aron masinati ang Biblia sa lahi’ng pamaagi.

Sa app na niini makuha kanimo ang:

– Ang kumpletong bersyon sa Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (RCPV) edisyon 1999

– Libre nga pag-download

– Awdio nga Biblia: Paminawan ang Balaang pulong

– Dali nga pag-access sa tanang kapitulo ug libro

– Pag-highlight sa mga tudling ug bersikulo

– Pagsulat og mga sugilan

– Pag-share og mga bersikulo sa mga higala ug pamilya pinaagi sa text message, WhatsApp o email

– Pag-share niini sa mga social network

– Mahinundoman niining app kung asa ka niundang og pagbasa

– Pagpanukiduki sa mga keyword

– Dali nga pag-adjust sa kinadak-an sa font alang sa mas kumportable nga pagbasa

– Mode sa Gabii aron makunhod ang kahayag sa imong screen ug maprotekar ang mga mata

– Gamiton offline (Dili na kinahanglan og Internet)

Hayagi sa Dios ang imong kinabuhi pinaagi niining app sa Biblia!

Pag-download karon niining Biblia sa pinulongang Cebuano kung gusto nimo pahimut-an ang Dios ug mabuhi og mas malipayon.

Pag-inspirar sa balaang pulong ug pag-share sa katingalahang gugma sa Dios kauban ang imong pamilya ug mga higala.

Ang kumpletong Bibliang Cebuano lakip og 66 ka mga libro, gibahin sa Daan ug Bag-ong Kasabotan:

Genesis, Exodo, Levitico, Mga Numero, Deuteronomio, Josue, Mga Huhukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Kronikas, 2 Kronikas,Esras, Nehemiah, Ester, Job, Salmo, Mga Panultihon, Kawikaan, Eclesias, Mga Awit, Isaias, Jeremias, Mga Pagbangotan, Ezekiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habakuk, Sofonias, Hageo, Zacarias, Malaquias, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Buhat, Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1Tesalonica, 2 Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Rebelasyon.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cebuano.ang.biblia