Magandang Balita Biblia

Ang pinaka popular na bersyon ng Tagalog na Biblia ay libre na ngayon na mayroong kasamang audio

Ikinalulugod naming ang libreng bersyon ng MagandangBalitaBiblia (MBB) ika-2005 na edisyon, ang pinakamagandang bersyong sa Tagalog na lengguwahe.

I-download ang pinakapopular na Biblia sa Pilipinas at sa ibang bansa na mayroong mga Pilipino.

Ang traduksyon na ito na naka Tagalog ay medaling basahin na Biblia, ngunit nananatiling tapat sa orihinal na mga tekstro ng Hebreo, Arameiko, at Griyego.

Makukuha mo sa app nito ay:

– Kompletong bersyon ng MagandangBalitaBiblia, ika-2005 na edisyon

– Libreng download

– Audio na Biblia: pakinggan ang Biblia sa Tagalog

– Maaring i-bookmark at i-save ang mga berso

– Gumawa ng listahan ng iyong mga paborito at gumawa ng sariling nota

– Ipadala ito gamit ang email o SMS o ibahagi sa mga social network

– Palitan ang laki ng benditahan upang maging kumportable ang pagbabasa

– Gumamit ng panggabing moda upang mabawasan ang pananakit ng mata

Ang MagandangBalitaBiblia, ay kilala rin bilang Popular na Bersyon sa Tagalog, na nai-lathala noong 1983. Maari mong i-download ang 2005 na bersyon, isa sa pinakakilalang traduksyon ng Bibila sa Tagalog.

I-enjoy ito gamit ang iyong telopono o tableta at basahin ito araw araw.

Ang Biblia ay koleksyon ng mga banal na libro na sinulat ng mahigit na 40 na manunulat, sa tatlong klaseng lengguwahe, sa tatlong magkakaibang kontinente, mahigit na 1600 na taon.

Ang Biblia ay isang inspirasyon na galing sa Diyos at ang pinanggalingan relihiyong Kristiyano.

Ang Bibilia ay librerya ng 66 na mga libro na hinati sa dalawang pangunahing seksyon: ang Luma at ang Bagong Tipan.

Mayroong ka ritong gabay sa bawat libro ng Biblia:

Lumang Tipan:

Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Bagong Tipan:

Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag

https://play.google.com/store/apps/details?id=magandang.balita.biblia