Ibhayibheli

Sikwethulela iBhayibheli ngesiZulu ukuthi ulidownlode mahhala ulifunde noma ulilalele kwi-smart phone noma i-tablet yakho.

Manje usuyakwazi ukuthola iBhayibheli ozolisebenzisa, ulifunde, ulidadishe uphinde ililalele mahhala.

Thokozela lena app, ingumnotho ofanele kulabo abafisa ukudadisha kabanzi izwi Elingcwele.

Izinto ezincomekayo ngale app:

– Litholakala mahhala ukuli-downloda

– Ibhayibheli elifundwayo: lalela iBhayibheli eliphelele ngolimi lwakho

– Liyasebenziseka offline: ungakwazi ukusebenzisa le-app offline, ungalumekile kwi-internet.

– Maka kulo uphinde uqokomise amavesi

– Yakha uhla laloko okuthandayo

– Ngeza amanothi ngamavesi

– Ungakwazi ukwabelana ngamavesi nomndeni nabangani

– Lungisa ubukhulu bezinhlavu zamagama ukuze kufundeke kancono

– Funa ngokusebenzisa amagama awokhiye

– Shintsha kalula ukukhanya kwe-screen sobusuku ukuze uphephise amehlo akho

Downloda lelithuluzi elisiza abafundayo, abafundi nabafundisi beZwi likaNkulunkulu. Thokozela ukufunda nokufundisa kuleliBhayibheli elibhalwe kahle lesiZulu.

Sinentshiselelo yokwaba Izwi Elingcwele likaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi lena app izokuthokozisa!

Lena app iphethe IThestamente Elidala kanye neTestamente Elisha:

Khetha incwasi, isahluko kanye nevesi ucale ukufunda:

IThestamente Elidala:

Ugenesise, U-Eksodusi, Ulevitikusi, Unumeri, Uduteronomi, Ujoshuwa, Abahluleli, Uruthe, 1 Usamuweli, 2 Usamuweli, 1 Amakhosi, 2 Amakhosi, 1 Izikronike, 2 Izikronike, U-Ezra, Unehemiya, U-Esteri, Ujobe, Amahubo, Izaga, Umshumayeli, Isihlabelelo Sezihlabelelo, U-Isaya, Ujeremiya, Isililo, Uhezekeli, Udaniyeli, Uhoseya, Ujoweli, U-Amose, U-Obadiya, Ujona, Umika, Unahume, Uhabakuki, Uzefaniya, Uhagayi, Uzakariya, Umalaki.

IThestamente Elisha:

Ngokukamathewu, Ngokukamarku, Ngokukaluka, Ngokukajohane, Izenzo, Kwabaseroma, 1 Kwabasekorinte, 2 Kwabasekorinte, Kwabasegalathiya, Kwabase-Efesu, Kwabasefilipi, Kwabasekolose, 1 Kwabasethesalonika, 2 Kwabasethesalonika, 1 Kuthimothewu, 2 Kuthimothewu, Kuthithu, Kufilemoni, Kumaheberu, Ekajakobe, 1 Kapetru, 2 Kapetru, 1 Kajohane, 2 Kajohane, 3 Kajohane, Ekajuda, Isambulo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=bible.zulu